Khoa học và Đời sống số 35-2023

Số 35 (4297) Thứ Năm (31/8/2023) 10 CÔNG NGHỆ SỐ Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của VUSTA THÔNG TIN DOANH NGHI P EVNHANOI ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH TRONG DỊP KỶ NIỆM NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9 Ngy 29/8, tại Phú Thọ, Liên hiệp các Hội Khoa học v Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam - VUSTA) ph i hợp vơi Liên hiệp Hội Phú Thọ tổ chức hội thảo “Giải pháp đổi mới hoạt động của các Cụm thi đua, góp phần đẩy mạnh phong tr o thi đua yêu nước của Liên hiệp các Hội Khoa học v Kỹ thuật Việt Nam”. Hội thảo với sự tham dự của các đại bi u l l nh đạo, cán bộ, chuyên viên của 11 Liên hiệp Hội địa phương phía Bắc. Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam - Nguyễn Quyết Chiến khẳng định, thi đua l động lực phát tri n kinh tế - x hội, việc hình th nh các Cụm thi đua l phù hợp, đúng hướng góp phần đổi mới hoạt động thi đua của hệ thng Liên hiệp Hội Việt Nam. Các Cụm thi đua trong th i gian qua cũng rất tích cực hưởng ứng, tri n khai các hoạt động thi đua do Liên hiệp Hội Việt Nam phát động. Theo ông Nguyễn Quyết Chiến, hoạt động thi đua, khen thưởng của các Cụm thi đua cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế khiến các phong tr o thi đua chưa thực sự sôi nổi. Trong th i gian tới, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp thu ý kiến của đại diện Cụm thi đua về xem xét sửa đổi, bổ sung quy định tặng thưởng C thi đua v Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam. Đẩy nhanh th i gian công b Quyết định thông báo Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua v o đầu năm đ các Cụm thi đua có đủ th i gian chuẩn bị chương trình, hoạt động. Sớm ban h nh tiêu chí chấm đi m thi đua d nh cho Cụm/ Kh i thi đua đ l m căn cứ xét tặng khen thưởng. Liên hiệp Hội Việt Nam cũng tiếp tục đồng h nh, h trợ các Cụm thi đua trong trin khai, tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng. Phát bi u tại hội thảo, Bí thư Đảng đo n, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Phú Thọ - Hồ Đình Lưỡng cho biết, xuyên su t trong lịch sử cách mạng, hưởng ứng l i kêu gọi thi đua ái qu c của Chủ tịch Hồ Chí Minh đ l m dấy lên phong tr o thi đua yêu nước rộng khắp, tạo động lực hon thnh thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ v phát tri n đất nước. Những năm qua, cùng với các cấp, các ng nh, địa phương trong cả nước, phong tr o thi đua yêu nước của Liên hiệp Hội Việt Nam từ Trung ương đến các tỉnh, th nh ph đ được phát động, tri n khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ các tập th , cá nhân, mọi tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, n lực phấn đấu thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong từng năm v từng giai đoạn. Nội dung phong tr o thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình h nh động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra cũng như nhiệm vụ v hoạt động của các ng nh, địa phương trên từng lĩnh vực cụ th . “Hội thảo n y nhằm đưa phong tr o thi đua yêu nước đi v o chiều sâu, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ kinh tế, x hội đ đề ra, Nghị quyết Đại hội các cấp v Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, ông Lưỡng nói. Tại hội thảo, đại diện các Cụm thi đua đ tham luận về công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị cũng như đề xuất kiến nghị, giải pháp đến Liên hiệp Hội Việt Nam góp phần nâng cao hoạt động thi đua, khen thưởng của các Cụm thi đua. Các ý kiến tham luận cho thấy, th i gian qua các Liên hiệp Hội địa phương đ đạt được nhiều kết quả rất tích cực, nhiều kinh nghiệm hay trong công tác thi đua, khen thưởng được chia sẻ. Đ có nhiều giải pháp hữu ích được đưa ra nhằm đổi mới v nâng cao chất lượng hoạt động của các Cụm thi đua. Trong đó, các tham luận đ tập trung vo những nội dung: Tăng cư ng công tác lnh đạo, chỉ đạo hoạt động, đổi mới nội dung tổ chức các hoạt động của Cụm thi đua,kiến nghị Liên hiệp Hội Việt Nam sớm ho n thiện các văn bản hướng dẫn chỉ đạo về nội dung, tiêu chí chấm đi m thi đua l m cơ sở cho việc đề nghị tặng thưởng C thi đua v Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam đ i với những th nh viên trong Cụm thi đua, thực hiện nghiêm túc việc ki m tra, giám sát đ i với công tác thi đua khen thưởng, chú trọng trin khai hoạt động sơ kết, tổng kết các phong tr o thi đua, kịp th i khen thưởng các tập th , cá nhân có th nh tích tiêu bi u…. Phát biu kết luận, Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam đề nghị các Liên hiệp Hội địa phương tiếp tục n lực phấn đấu hơn nữa, tích cực tri n khai các hoạt động phong tr o thi đua, th hiện r ý thức trách nhiệm cao đ i với việc xây dựng v phát tri n Liên hiệp Hội Việt Nam là tô chưc chinh tri - xã hôi của đội ngũ trí thức KH&CN vững mạnh, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, Nh nước v Nhân dân. MINH TÂM “Thi đua là động lực ph t triển kinh tế - xã hội, việc hình thành c c C m thi đua là phù hợp, đúng hướng góp phần đổi mới hoạt động thi đua của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam”, ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp c c Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, khẳng định. Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam - Nguyễn Quyết Chiến và Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Phú Thọ - Hồ Đình Lưỡng đồng chủ trì hội thảo EVNHANOI sẽ không thực hiện ngừng giảm cung cấp điện đ cải tạo nâng cấp lưới lưới cao, trung, hạ áp từ 0h00’ng y 01/9/2023 đến hết 24h00’ ng y 04/9/2023 v trong th i gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Đồng th i chủ động l m việc với Ủy ban nhân dân, ban, ng nh, tổ chức trên địa b n (trong trư ng hợp có tổ chức các sự kiện) v các hoạt động trang trí tuyên truyền (chiếu sáng), đ lập v thực hiện phương án đảm bảo cấp điện an to n, liên tục, có dự phòng cho các địa đi m diễn ra hoạt động ch o mừng Lễ kỷ niệm. Những địa đi m đặc biệt quan trọng được cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới hoặc có máy phát điện dự phòng. EVNHANOI tổ chức gần 3.000 ca trực đảm bảo điện với mục tiêu đảm bảo cấp điện an to n, liên tục v đảm bảo chất lượng điện năng trên to n địa b n Thủ đô H Nội trong dịp Lễ kỷ niệm 78 năm Qu c khánh 2/9. Các đơn vị trong to n Tổng công ty b trí tăng cư ng ứng trực 24/24, chuẩn bị đủ thiết bị, vật tư dự phòng v các máy phát điện, hợp bộ lưu động cùng cáp cấp nguồn cho máy sẵn s ng l m việc đ dự phòng cho xử lý sự c . Theo ông Ông Ngọc Long - Phó Giám đ c Trung tâm Điều độ Hệ th ng điện TP H Nội, dự báo công suất Pmax trong dịp nghỉ Lễ kỷ niệm 78 năm Qu c khánh (Từ ng y 01/09/2023 đến ng y 04/09/2023) l 4000 MW, tăng ≈ 25% so với dịp Lễ năm 2022. Trung tâm Điều độ Hệ th ng điện th nh ph H Nội đ lập phương án bảo đảm điện, trong đó, các vị trí trọng đi m diễn ra các sự kiện quan trọng v khu vui chơi giải trí đều được cấp điện từ 2 nguồn trung áp, được cấp từ 2 trạm biến áp 110kV. Tại những vị trí n y, Trung tâm cũng chuẩn bị các phương án đ sẵn s ng công tác chuy n nguồn khi có sự c xảy ra trên lưới đ bảo đảm điện an to n, ổn định, liên tục v chất lượng. Đ đảm bảo cấp điện an to n, liên tục, ổn định v đảm bảo chất lượng điện năng cho to n địa b n thủ đô H Nội trong dịp kỷ niệm ng y Qu c khánh, EVNHANOI cũng khuyến nghị khách h ng trên địa b n Thủ đô không bắn các loại pháo hoa, pháo giấy có tráng kim loại gần đư ng dây thiết bị lưới điện v trạm điện; Không thả đèn tr i, thả diều, đồ chơi - thiết bị bay tại các khu vực có đư ng dây thiết bị lưới điện v trạm điện; Không lạm dụng cột điện, trạm điện l m h ng quán v các hình thức kinh doanh khác đ tránh sự nguy hi m nếu có sự c … Nếu phát hiện h nh vi vi phạm an to n h nh lang lưới điện, khách h ng h y thông báo ngay cho Tổng đ i EVNHANOI 19001288 (Phục vụ 24/7) đ kịp th i khắc phục, giảm thi u nguy cơ thiệt hại về ngư i v t i sản. Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã lập c c phương n đảm bảo điện với m c tiêu cấp điện an toàn, liên t c, ổn định và đảm bảo chất lượng điện năng trên toàn địa bàn thủ đô Hà Nội trong dịp kỷ niệm 78 năm ngày Quốc Kh nh Nước Cộng hòa Xã hội chủ ngh a Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023) EVNHANOI lập phương án cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định và đảm bảo chất lượng điện năng phục vụ Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện thành phố Hà Nội tăng cường ứng trực trong suốt dịp Lễ kỷ niệm EVNHANOI tăng cường máy phát điện tại các trọng điểm đảm bảo điện EVNHANOI tăng cường kiểm tra tình trạng vận hành của thiết bị xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==