Khoa học và Đời sống số 04-2024

Số 4 (4318) Thứ Năm (25/1/2024) 10 CÔNG NGHỆ SỐ Đảng ủy VUSTA triển khai nhiệm vụ năm 2024 Đồng chí Phạm Quang Thao, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VUSTA, phát biểu tại hội nghị. Ngày 19/1, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam - VUSTA) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phạm Quang Thao, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và đồng chí Phạm Hữu Duệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức và Chính sách hội, Liên hiệp Hội Việt Nam, chủ trì hội nghị. Các đồng chí là Đảng ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư, Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc, các đồng chí Đảng viên Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam tham dự hội nghị. Đồng chí Phạm Hữu Duệ cho biết, năm 2023, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đảng ủy Khối, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm bằng việc ban hành quy chế làm việc, chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; tập trung phối hợp Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Đảng ủy Khối. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức của lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của cơ quan hội ngành toàn quốc, tổ chức về vị trí, vai trò của VUSTA trong công tác đoàn kết, tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Nhờ vậy, việc đưa nghị quyết và chỉ thị của Đảng vào cuộc sống thuận lợi, đạt kết quả tốt. Sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của bộ, ban, ngành Trung ương đã tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Trong năm 2023, 100% đảng viên thuộc Đảng bộ được học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Đảng ủy Khối. Các chi bộ bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều chi bộ rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành quy chế làm việc của cấp ủy và quy chế phối hợp công tác với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; hoàn thành kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đối với 12 chi bộ trực thuộc (100% theo kế hoạch); kết nạp 3/7 quần chúng đã học lớp đối tượng Đảng; 100% cấp ủy viên các cấp dự tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng của Đảng ủy tổ chức; 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 46 chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (78%), 6 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo, nhất là định hướng tuyên truyền, bảo đảm thông tin kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo thực hiện các hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể làm tốt chức trách, nhiệm vụ, đạt kết quả tốt. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ ổn định, giữ vững lập trường tư tưởng, thấy rõ trách nhiệm của bản thân đối với đất nước, dân tộc, hăng hái tham gia hoạt động do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức và trở thành lực lượng quan trọng tham gia tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị trong thời gian qua. Mặc dù đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên theo ông Duệ, vẫn còn hạn chế như cụ thể hóa một số nghị quyết, quy định của Đảng và Đảng ủy Khối còn chậm, chưa kịp thời nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện. Một số cấp ủy chi bộ chưa quan tâm đúng mức công tác xây dựng Đảng, chưa làm tốt công tác phát triển đảng viên, chưa thực hiện đúng quy định về Đảng vụ; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo còn chậm, chưa đầy đủ, kịp thời; tham dự hội nghị do Đảng ủy triệu tập chưa đầy đủ. Nguyên nhân, theo ông Duệ, là do tính chất đa dạng trong hoạt động hội, tổ chức, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai một số chủ trương, nhiệm vụ của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ chưa sâu sát với cơ sở. Nhiều đảng viên đã cao tuổi, sức khỏe yếu. Cán bộ làm công tác Đảng theo chế độ kiêm nhiệm, phần nào hạn chế, ảnh hưởng kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các hoạt động của Chi bộ, Đảng bộ. 100% cán bộ Ban chấp hành, Ban Thường vụ và cấp ủy viên chi bộ đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, không có cán bộ chuyên trách, ảnh hưởng chất lượng và tiến độ công việc. Một phần do định mức kinh phí dành cho hoạt động của công tác Đảng chỉ được cấp trên chỉ tiêu biên chế của cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, trong khi Đảng bộ gồm các đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ thuộc hội, ngành, các tổ chức KH&CN. Do đó, việc chi tiền thưởng cho đảng viên nhận Huy hiệu Đảng và các hoạt động khác gặp khó khăn, chưa có giải pháp khắc phục. Trong năm 2024, mục tiêu là 100% đảng viên thuộc Đảng bộ VUSTA được học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng và Đảng ủy Khối bằng hình thức phù hợp; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu 100% cấp ủy các chi bộ thực hiện rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của cấp ủy và quy chế phối hợp công tác với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; phấn đấu kiểm tra, giám sát ít nhất 12 chi bộ trực thuộc theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Khối về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ. Phấn đấu 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp như cần chủ động, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng; đảng viên tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ, công tác Đảng năm 2024 và thời gian tiếp theo. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Thao đánh giá cao công tác chuẩn bị, cũng như ý kiến góp ý, cụ thể, đi thẳng vào nội dung trọng tâm các vấn đề. Thông qua báo cáo, ý kiến của các chi bộ trực thuộc, đồng chí Phạm Quang Thao đánh giá cao vai trò công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các chi bộ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu, kịp thời, trúng, đúng, hiệu quả. Nhân dịp này, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng trong năm 2023. MAI LOAN Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Phạm Quang Thao, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VUSTA, đánh giá cao vai trò công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các chi bộ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu, kịp thời, trúng, đúng, hiệu quả. Đồng chí Phạm Hữu Duệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức và Chính sách hội của VUSTA, phát biểu tại hội nghị. Liên hiệp Hội Việt Nam tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng trong năm 2023.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==