Khoa học và Đời sống số 23-2023

Số 23 (4285) Thứ Năm (8/6/2023) 22 ăn ban do Pho Chu tịch UBND huyên Yên Thê (Bắc Giang) Thân Minh Sâm ban hanh cho răng, đê xay ra cac vu pha rưng tư nhiên trai phap luât trên địa ban huyên, trach nhiêm chinh va trươc tiên thuôc vê chu rưng la Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Trường Lộc (Công ty Trương Lôc). ĐỜI SỐNG XANH MẠNH HƯNG Liên quan khu vưc rưng tư nhiên trên đia bàn xã Canh Nâu (huyên Yên Thê, tinh Băc Giang) do Công ty Trương Lộ c quan ly, liên tuc bi tà n pha (Khoa học Đời sống s 22 ng y 1/6 đã phan anh), l m việc v i phóng viên, đại diện UBND huyện Yên Thế cho rằng, trách nhiệm chính thu c v Công ty Trường L c. Tuy nhiên, công ty n y không đồng tình v i kết luận nêu trên. UBND Huyện: Doanh nghiệp buông lỏng quản lý Lm việc v i PV, ông Trân Thê Tung - Chanh Văn phong UBND huyên Yên Thê - đ cung cấp 2 văn ban: Số 132/BC-UBND do ông Thân Minh Sâm, Phó Ch tịch UBND huyện Yên Thê ky ngày 27/3, gưi UBND tinh Băc Giang, về “Tinh hinh công tac quan ly bao vê, sư dung diên tich đât rưng đươc UBND tinh giao cho Công ty Trương Lộ c thuê trên đia bàn huyên Yên Thê”; số 182/ BC-UBND ngà y 18/4, về “Kêt qua kiêm tra, xac minh, xư ly cac vu pha rưng trai phap luât củ a Công ty Trương Lộ c trên đia bà n xã Xuân Lương, Canh Nâu”. Theo văn ban số 132/BC-UBND, Phó Ch tịch UBND huyện Yên Thê báo cáo việc đê xay ra tinh trang xâm canh, phat rưng, lân chiêm, tranh châp dân đên mât an ninh trât tư và mât rưng tư nhiên l do sư quan ly của Công ty Trương Lộc con han chê, long leo; công ty con yêu kem về năng lưc tài chinh, quan ly, san xuât…; co biêu hiên buông long quan ly đối với diên tich rưng đươc thuê. Công ty chưa chủ động phối hơp chinh quyền đia phương và cơ quan chưc năng đê bao vê rưng và giai quyêt tranh châp, phat pha rưng, lân chiêm đât lâm nghiêp, chay rưng... trên diên tich đươc thuê. Sư phối hơp của Công ty Trương Lộc với cac cơ quan, đơn vi củ a huyên, Hat Kiêm lâm, UBND xã và thôn, ban trong viêc ngăn chăn, phat hiên, xac minh, làm rõ , xư ly đố i tương phat, pha rưng hiêu qua chưa cao. Về trach nhiêm củ a tổ chưc, ca nhân khi đê rưng tư nhiên ơ xã Canh Nâu bi tàn pha, trong văn ban số 182/BCUBND ngày 18/4, Phó Ch tịch UBND huyện Yên Thê cho răng: “Trach nhiêm chinh và trướ c tiên thuộ c về chủ rưng là tuc kiêm điêm đội ngu lãnh đao, can bộ . Tuy nhiên, ông không đông tinh vớ i nguyên nhân để xay ra nhưng vu pha rưng tư nhiên mà Phó Ch tịch UBND huyện Yên Thê nêu trong văn ban số 132, cho răng: “Công ty Trương Lộ c yêu kem về năng lưc quan ly, năng lưc tài chinh, năng lưc san xuât...”. Ông Trường ly giai, khi đươc UBND tinh Băc Giang giao cho thuê 1.394,9 ha đât trên đia bàn huyên Yên Thê, theo quyêt đinh 254/QĐ-UBND ngà y 13/7/2011, Công ty Trương Lộ c rât vât va cùng cac cơ quan chức năng vân động, thu hồi đât rưng tư phia ngươi dân, cư lưc lương bảo vệ khu vưc đươc bà n giao. Giai đoan đâu năm 2015, công ty mơ mộ t con đương đê ngươi dân đi lai. Cung tư thơi điêm này, nhưng vu chay rưng liên tuc xay ra, vi nhiều ngươi lây cớ vào rưng băt ong, hai măng... đê phat, pha rưng tư nhiên. Sau đo, công ty bao cao chinh quyề n đê xây dựng tram barie trên đường v o khu Nhoan, cư ngươi trông coi 24/24, vớ i muc đich kiểm soát, hạn chế người v o rừng, đồng thời kiểm soát ô tô, công nông v o rừng chở keo, bạch đ n. Tuy nhiên, đên ngà y 2/3, ngươi dân keo đên phan đố i, đoi pha barie để tự do ra, v o rừng. Ông Ngô Xuân Trương cho răng, trong công tac bao vê rưng tư nhiên, Công ty Trương Lộc co phối hơp chăt che với chinh quyền đia phương, luôn đi cung Hat Kiêm lâm huyên Yên Thê và co bao cao tât ca sư viêc xay ra với Hat Kiêm lâm. Công ty Trương Lộc không buông long quan ly rưng…n Công ty Trương Lộc... Ông Ngô Xuân Trương - Chủ tich Hội đông quan tri, ngươi đai diên theo phap luât của Công ty Trương Lộc - phai là ngươi chiu trach nhiêm chinh”. Đồng thời, UBND huyên Yên Thê yêu câu Hat Kiêm lâm, Phong Nông nghiêp và Phat triên Nông thôn huyện, UBND xã Canh Nâu và UBND Xuân Lương “rut kinh nghiêm”. Liên quan sự việc n y, ông Trân Thê Tung - Chanh Văn phong UBND huyên Yên Thê - cho biêt thêm, sau khi co sư chi đao của UBND tinh Băc Giang, huyên đã thành lâp tổ rà soat, giao Công an huyên lâp hô sơ vu an. “Công an huyên đang mơi chuyên gia gô về giam đinh. Trong qua trinh điều tra, nêu đủ điều kiên, cơ quan V RỪ NG TỰ NHIÊN DO CÔNG TY TRƯỜNG LỘC QUẢN LÝ BI TAN PHÁ : Bao cao số 182/BC-UBND ngày 18/4 củ a UBND huyên Yên Thê cho biêt, tư đâu năm 2023 đên nay, đia bà n xã Canh Nâu xay ra 3 vu pha rưng (ngà y 8/2, 6/3, 17/3). Vu vi pham thư nhât: Công ty Trương Lộc ky hơp đông khoan cho hộ ông N.V.T. phat don đê trông rưng. Tổ ng diên tich Công ty Trương Lộ c tổ chưc phat don đê trông rưng là 4,69 ha. Diên tich công ty phat vào rưng tư nhiên là 0,89 ha tai cac lô 12a, 13a, 16, 16c, 25, 27 khoanh 1, khu rưng Nhoan, ban Chay (xã Canh Nâu) (hiên trang rưng bi chăt pha là rưng tư nhiên khoanh nuôi tai sinh chưa co trư lương, thuộ c loai rưng san xuât). H nh vi n y ngay lập tức được người dân thông báo t i chính quy n địa phương. Hat Kiêm lâm huyên Yên Thê sau đo lâp hô sơ, xư ly vi pham hà nh chinh số tiề n 20 triêu đông đố i vớ i ông T. Vu vi pham thư hai: Tai lô 14, khoanh 2, ban Chay (xã Canh Nâu), rưng tư nhiên do Công ty Trương Lộ c quan ly bi phat hiên chăt pha vớ i diên tich 1,28 ha (hiên trang rưng tư nhiên khoanh nuôi tai sinh, thuộ c loai rưng san xuât). Vu vi pham thư 3: Diên tich rưng bi chăt pha 0,58 ha, thuộ c lô 15, khoanh 5, khu rưng Nhoan, ban Chay (xã Canh Nâu), do Công ty Trương Lộ c quan ly (hiên trang rưng bi chăt pha là rưng tư nhiên khoanh nuôi tai sinh, thuộ c rưng san xuât). Riêng vu vi pham thư 2, 3 đều co dâu hiêu vi pham phap luât hinh sư về tội “hủy hoai rưng”, đã đươc Công an huyên, Hat Kiêm lâm, Viên KSND huyên tiên hành kham nghiêm hiên trương. Công an huyên Yên Thê đang điều tra, xac minh, hoàn thiên hô sơ xư ly theo quy đinh củ a phap luât. Vi phạm của Công ty Trường Lộc chịu trách nhiệm? công an se xem xet khơi tố vu an”, ông Tung thông tin. Công ty Trường Lộc nói gì? Làm viêc với PV, ông Ngô Xuân Trương - Chủ tich Hội đông quan tri, kiêm ngươi đai diên phap luât của Công ty Trương Lộc - thưa nhân, đâu năm 2023, khu vưc rưng tư nhiên ơ xã Canh Nâu, do công ty quan ly, xay ra 3 vu pha rưng. Trong đo, một vu bi Hat Kiêm lâm huyên Yên Thê xư phat hà nh chinh 20 triêu đông. Đối với hai vu con lai, ông Trương khăng đinh, Công ty Trương Lộc không pha rưng, cung không căt cây gô tư nhiên. Theo ông Trương, công ty co sai sot trong qua trinh quan ly khi đê xay ra viêc rưng tư nhiên bi pha và đã nghiêm

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==