Khoa học và Đời sống số 23-2023

Số 23 (4285) Thứ Năm (8/6/2023) 10 CÔNG NGHỆ SỐ Đảng ta ng y c ng quan tâm xây dựng, cũng như đánh giá cao vai trò c a đ i ngũ trí thức trong công cuc phát triển đất nưc. Nghị quyết s 27-NQ/TW ngy 6/8/2008 c a H i nghị Trung ương 7 khóa X đã đưa ra 5 nhiệm vụ v giải pháp xây dựng đ i ngũ trí thức trong giai đoạn hiện nay. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh Xác định r chỉ đạo, nhiệm vụ c a Đảng v Nh nư c, Liên hiệp các H i Khoa học v Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp H i Việt Nam) chỉ r những phương hư ng, giải pháp để xây dựng v phát triển đ i ngũ trí thức khoa hoc và công nghê (KH&CN) trong thời gian t i. M t l , tạo mọi cơ chế v đi u kiện thuận lợi để đ i ngũ trí thức phát huy năng lực, trình đ chuyên môn c a mình. B sung, ho n thiện các cơ chế, chính sách, tạo đi u kiện để trí thức tự khẳng định, phát triển, cng hiến v được x h i tôn vinh; tăng đầu tư từ nhi u nguồn khác nhau, đặc biệt khuyến khích các t chức, cá nhân, doanh nghiệp thu c mọi th nh phần kinh tế đầu tư nghiên cứu v ứng dụng KH&CN trên mọi lĩnh vực. Ho n thiện hệ th ng pháp luật v tăng cường thực thi việc bảo h quyn sở hữu trí tuệ, quyn tác giả đ i v i các sản phẩm sáng tạo, nhằm bảo đảm lợi ích c a trí thức khi chuyển giao phát minh, sáng chế, sáng kiến v khuyến khích đ i ngũ trí thức gia tăng sự c ng hiến đ i v i Nh nư c v x h i; xây dựng các khu đô thị khoa học, khu công nghệ cao, t hợp khoa học - sản xuất, trung tâm văn hóa hiện đại để thúc đẩy hoạt đ ng sáng tạo c a trí thức trong nư c v nư c ngo i. Hai l , phát hiện, sử dụng v có chính sách đ i ng thỏa đáng đ i v i đ i ngũ trí thức. Ðảng v Nh nư c cần đ i m i công tác t chức cán b , tạo cơ chế để thu hút, tập hợp nhân t i người Việt Nam ở trong nư c v ở nư c ngo i, tích cực hiến kế v trực tiếp tham gia xây dựng, phát triển đất nư c… Xây dựng môi trường thuận lợi để đ i ngũ trí thức phát huy khả năng c a mình. Có chế đ đ i ng , cơ chế khen thưởng xứng đáng v i c ng hiến c a đ i ngũ trí thức. Công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng, b trí, đánh giá v b nhiệm cán b , đặc biệt l đ i ngũ l nh đạo, quản lý cấp cao, tạo đ ng lực v cơ h i để đ i ngũ trí thức phát triển. Ba l , có chính sách giáo dục, đo tạo, bồi dưỡng phù hợp để nâng cao chất lượng v s lượng đ i ngũ trí thức. Đại h i XIII c a Đảng khẳng định: “Tạo đ t phá trong đ i m i căn bản, to n diện giáo dục v đ o tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút v trọng dụng nhân t i”. Tăng cường các hoạt đ ng kiểm định chất lượng đ o tạo theo tiêu chuẩn qu c tế. Có chính sách thu hút đầu tư v sử dụng có hiệu quả nguồn v n để phát triển giáo dục v đ o tạo. Đa dạng hóa loại hình đ o tạo, tăng cường hợp tác v liên thông v i các cơ sở đ o tạo có uy tín trên thế gi i… Có chính sách thu hút trường đại học, viện nghiên cứu uy tín trên thế gi i đầu tư, liên kết v mở cơ sở đ o tạo, nghiên cứu tại Việt Nam; đồng thời, khuyến khích đ i ngũ trí thức trong nư c đi đ o tạo ở nư c ngo i, đặc biệt nhưng ng nh đất nư c đang cần. B n l , phát huy trách nhiệm c a trí thức trong truyn bá tri thức, nâng cao dân trí, phục vụ c ng đồng. Có cơ chế để đ i ngũ trí thức dễ d ng tiếp cận thông tin phục vụ công tác nghiên cứu, nắm vững ch trương, đường l i c a Đảng, chính sách, pháp luật c a Nh nư c v tình hình c a đất nư c; từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm c a đ i ngũ trí thức trong truy n bá tri thức tiến b cho nhân dân, áp dụng hiệu quả v o sản xuất v đời s ng x h i. C ng c , phát triển, đ i m i n i dung, phương thức hoạt đ ng c a các t chức chính trị - x h i, t chức x h i - ngh nghiệp, nơi đ i ngũ trí thức sinh hoạt; đồng thời, tạo môi trường l nh mạnh để phát huy năng lực sáng tạo v nâng cao phẩm chất đạo đức c a đ i ngũ trí thức. Năm l , tăng cường sự l nh đạo c a Đảng v quản lý c a Nh nư c v i đ i ngũ trí thức. Tích cực tuyên truy n, nâng cao nhận thức c a cấp y, chính quy n, cán b , đảng viên v to n x h i v vị trí, vai trò c a trí thức đ i v i sự nghiệp xây dựng v phát triển đất nư c, tạo đ ng lực để đ i ngũ trí thức đo n kết, sáng tạo, nâng cao trách nhiệm, c ng hiến hết mình cho T qu c. Cần xác định xây dựng v phát triển đ i ngũ trí thức l nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên c a t chức Đảng v chính quy n các cấp. Tiếp tục phát huy truyn thng “tôn sư trọng đạo” v tôn vinh đ i ngũ trí thức… Các cấp y v chính quyn thường xuyên nghiên cứu, thực hiện những phương thức để quản lý v sử dụng hiệu quả đ i ngũ trí thức. Ngươi đứng đầu cơ quan, t chức cũng cần thường xuyên tiếp xúc, đ i thoại, lắng nghe ý kiến góp ý c a trí thức v những vấn đ kinh tế - x h i quan trọng c a đất nư c, cũng như vấn đ c a cơ quan, t chức, địa phương, đơn vị. Phát triển theo hướng đôi mơi, sang tao Liên hiệp H i Việt Nam cho rằng, sự ho n thiện phap luât l phải thích nghi với xu thê mới v đ i m i. Để đi u chỉnh hoạt đ ng KH&CN m t cách hiệu quả, chúng ta phải có cach tiếp cận hệ th ng pháp luật theo hưng đổi mới, sang tao, lấy doanh nghiệp lm trung tâm. Trach nhiêm của chung ta là phai thê chê hoa đây đủ quan điêm của Đang về phat triên KH&CN, thúc đẩy đ i m i sáng tạo để vượt qua thách thức c a nn kinh tế trư c xu thế phát triển c a cu c Cach mang Công nghiêp lân thư tư. Theo đo, thưc hiên nhưng đinh hướ ng sau: Ho n thiện môi trường pháp lý phát triển thị trường KH&CN phai theo hưng hi nhập, nâng cao trình đ nguồn nhân lực ở cấp đ chiến lược, câp độ quản lý v cấp đ vận h nh; xây dựng môi trường pháp lý cho phát triển các ng nh, ngh kinh doanh m i đang bắt đầu nảy sinh từ cu c Cach mang Công nghiêp lân thư tư. Luât hoa theo hướng đổi mới cơ chế đầu tư, t i trợ cho nghiên cứu khoa học v phát triển công nghệ theo xu thê của cuộc Cach mang Công nghiêp lân thư tư. Hoàn thiên hê thống pháp luât chặt chẽ phù hợp thông lệ qu c tế để tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, bảo vệ sơ hữu trí tuệ, an ninh mang; khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, tạo đ ng lực cho mọi th nh phần kinh tế không ngừng đ i m i sáng tạo v khởi nghiệp dựa trên đ i m i sáng tạo. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích sáng tạo trong to n x h i; phát huy sáng kiến trong cac thà nh phân kinh tê; tăng cường mạnh mẽ công tác thông tin, truy n thông v KH&CN; triển khai ý tưởng sáng tạo trong thực tiễn. Ho n thiện hệ th ng pháp luật v KH&CN cân co sư gắn kết v i hoạt đ ng c a doanh nghiệp v cả nn kinh tế; hoạt đ ng KH&CN v hoạt đ ng ngo i KH&CN đ u có chung m t mục tiêu tạo ra sản phẩm m i, dịch vụ m i c a doanh nghiệp, đồng thời nâng cao được năng lực cạnh tranh c a doanh nghiệp, ng nh, qu c gia. PHAM HỮ U DUỆ Phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức khoa hoc công nghê trong thời đại mới Trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn ra sâu rộng, đặc biệt là sự phát triển của công nghệ thông tin và internet, đội ngũ trí thức phải vừa có đức, vừa có tài, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước. T ng Bí thư Nguyễn Phú Trọng d Lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh g p m t đội ngũ trí thức (18/5/1963-18/5/2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983-26/3/2023)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==