Khoa học và Đời sống số 22-2023

Số 22 (4284) Thứ Năm (1/6/2023) 22 ĐỜI SỐNG XANH MẠNH HƯNG Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Trường Lộc (goi tăt Công ty Trương Lôc) đươc UBND tinh Băc Giang cho thuê 1.394,9 ha đât trên đia ban huyên Yên Thê tư năm 2011. Trong đo, đât co rưng la 769,29 ha va đât chưa co rưng 625,61 ha. Phan anh đên Khoa học Đời sống, ngươi dân ơ xa Canh Nâu (huyên Yên Thê) cho biêt, thơi gian qua, nhiêu diên tich rừng tự nhiên trên địa bàn xa, do Công ty Trường Lộc quan ly, liên tuc bị đôt, pha nghiêm trọng. Ha sat rưng tư nhiên Theo điều tra của PV, thơi gian đâu quan ly rưng tư nhiên (tư năm 2011) thuôc ban Chay (xa Canh Nâu, huyên Yên Thê), Công ty Trường Lộc cùng cac cơ quan chức năng thu hồi đât rưng, lập chốt bảo vệ, căm biên, cấm người dân xâm phạm khu vực rưng đươc giao. Tuy nhiên, tư năm 2014 đến đầu 2023, nhiêu diên tich rưng tư nhiên do công ty nay quan ly bi “tan sat”. Ca loat cây gỗ hàng chục năm tuôi bi đôn ha. Tai khu vực rừng bị phản ánh, nhiêu khoảng lớn màu nâu sậm năm xen lân mảng xanh của đôi núi. Không it cây gô co đương kinh trên dươi 20 cm, hang chuc năm tuôi, bị triệt hạ, chỉ còn trơ gốc. Môt sô khuc gô bi bo lai vui lâp trong lơp dây leo, la khô, cây, co dai. Nhiêu cây gô nho cung bi cưa ha, đôt chay, ngôn ngang trên sươn nui. Chia se vơi phong viên, ông Nông Quang Voong (ngươi dân xa Canh Nâu) cho hay: "Chung tôi thây Công ty Trương Lôc cho ngươi mơ đương lên rưng Chom Vung phat rưng nguyên sinh, chăt gô, sau đo ho trông cây keo, bach đan. Năm 2014, khi phat hiên sư viêc, ngươi dân lam đơn gưi UBND huyên Yên Thê, đê nghi can thiêp nhưng không đươc xư ly”. Theo ông Vòong, ngươi dân đa băt đươc tai trân viêc khai thac gô tư nhiên va bao cơ quan chưc năng. Đồng thời, ho tổ chức chôt chăn 2 ngay môt đêm, không cho tâu tan gô ra khoi rưng, chơ cơ quan chưc năng đên hiên trương. Trươc thưc tê diên ra, ngươi dân đia phương mong muôn cơ quan chưc năng nhanh chong tim ra thủ phạm phá rừng, nêu co vi pham thi xư ly đung ngươi, đung tôi; đông thơi lam đo, khu vưc rưng do Công ty Trương Lôc quan ly tiêp tuc xay ra 2 vu pha rưng tư nhiên, co dâu hiêu vi pham hinh sư. Hat Kiêm lâm đa chuyên hô sơ sang cơ quan Công an huyên đê điêu tra. “Ca lanh đao công ty va ngươi dân đươc cơ quan Công an mơi lên lam viêc. Ngươi dân bao công ty pha, công ty bao dân pha… Sư viêc đang đươc Công an điêu tra”, ông Kiên noi. Lãnh đạo Công ty Trường Lộc nói gì? Ngay 22/5, PV Khoa học Đời sống lam viêc vơi ông Ngô Xuân Trương - Chu tich Hôi đông quan tri, kiêm ngươi đai diên theo phap luât cua Công ty Trương Lôc. Ông Ngô Xuân Trương thưa nhân, đâu năm 2023, trong khu vưc rưng tư nhiên ơ xa Canh Nâu do công ty quan ly, xay ra 3 vu pha rưng. Trong đo, môt vu bi Hat Kiêm lâm huyên Yên Thê xư phat hanh chinh 20 triêu đông. Đôi vơi hai vu con lai, ông Trương khăng đinh Công ty Trương Lôc không pha rưng, cung không căt cây gô tư nhiên. Ông Trương thưa nhân, Công ty co sai sot trong qua trinh quan ly khi đê xay ra viêc rưng tư nhiên bi pha hoai va đa nghiêm tuc kiêm điêm đôi ngu lanh đao, can bô. Khoa học và Đời sống tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc.n ro trách nhiệm của lực lượng kiểm tra, bảo vệ rừng trên địa bàn Yên Thế va cua Công ty Trường Lộc. Liên quan sư viêc, ông Nguyên Ba Kiên - Hat trương Hat Kiêm lâm huyên Yên Thê (tinh Băc Giang) - cho hay, đâu năm 2023, Công ty Trường Lộc ky hơp đông vơi môt ca nhân, cho phát dọn để trồng rừng trong khu vực công ty quản lý. Ngươi nay đa phat don vao 0,89 ha rừng tự nhiên va bi xư phat 20 triêu đông. Theo ông Nguyên Ba Kiên, sau K BẮ C GIANG: Đất rừng sản xuất (bao gồm rừng tự nhiên và rừng trồng). Đối với rừng tự nhiên: Theo quy định tại Khoản 33, Điều 2, Nghị định 01/2017/NĐ-CP, Nhà nước giao đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho tổ chức quản lý rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sinh sống trong khu vực rừng sản xuất là rừng tự nhiên nơi chưa có tổ chức quản lý rừng mà có nhu cầu, khả năng bảo vệ, phát triển rừng thì được Nhà nước giao đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên không thu tiền sử dụng đất để bảo vệ, phát triển rừng và được kết hợp khai thác các lợi ích khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Đối với rừng trồng: Khoản 2, Điều 135, Luật Đất đai 2013, nêu ro: Nhà nước giao đất, cho thuê đất rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định sau đây: Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo hạn mức quy định là không quá 30 ha để sử dụng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp. Đối với diện tích đất rừng sản xuất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng vượt hạn mức thì phải chuyển sang thuê đất. Cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư trồng rừng. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất, cho thuê đất rừng sản xuất trong nhữ ng trường hợp trên thì được sử dụng diện tích đất chưa có rừng để trồng rừng hoặc trồng cây lâu năm. Ngoài ra, Quy định cua pháp luật về chế độ sử dụng đất rừng, trong đó có việc sử dụng đất rừng phòng hộ; sử dụng đất rừng đặc dụng còn được thể hiện tại Điều 137 và 138 Luật Đất đai 2013. hu vự c rừ ng tự nhiên trên địa bà n xã Canh Nậ u (huyệ n Yên Thế , tỉnh Bắ c Giang) do Công ty Trườ ng Lộ c quả n lý , liên tụ c bị tà n phá khiế n ngườ i dân bứ c xú c. Quyêt đinh cho Công ty Trường Lộc thuê rừng gắn với thuê đất lâm nghiệp cua UBND tinh Băc Giang Theo Quyết định số 254/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ký ngày 13/7/2011, về việc thu hồi đất lâm nghiệp và rừng gắn liền với đất, cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Trường Lộc thuê rừng gắn với thuê đất lâm nghiệp tại các xã Đồng Tiến, Canh Nậu, Xuân Lương, huyện Yên Thế. UBND tỉnh Bắc Giang thu hồi 1.394,90 ha đất lâm nghiệp và rừng gắn liền với đất do UBND các xã Đồng Tiến, Canh Nậu, Xuân Lương đang quản lý, cụ thể như sau: Xã Đồng Tiến 583,28 ha; xã Canh Nậu 615,34 ha; xã Xuân Lương 196,28 ha…; giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Trường Lộc thuê quyền sử dụng đất và rừng gắn liền với đất. Thời hạn cho thuê đất và thuê rừng đến ngày 17/6/2061. Mục đích sử dụng thực hiện dự án đầu tư phát triển rừng bền v ng (đất lâm nghiệp) thuê rừng, đo đạc bản đồ theo quy định của pháp luật. Theo Quyết định số 254/QĐ-UBND, Công ty Trường Lộc có trách nhiệm ký hợp đồng thuê đất, thuê rừng; thực hiện nghĩa vụ tài chính về thuê đất; thực hiện nghĩa vụ tài chính về thuế đất, thuê rừng, đo đạc bản đồ theo quy định của pháp luật. Phối hợp UBND huyện Yên Thế và các cơ quan liên quan lập hồ sơ bồi thường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, bảo vệ và - phát triển rừng, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học. Thực hiện đúng dự án đầu tư phát triển rừng bền v ng đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 20121000371 ngày 17/6/2011. Quy định cua pháp luật về chế độ sử dụng đất rừng Rưng tư nhiên do Công ty Trường Lộc quản lý… bi tan pha?

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==