Khoa học và Đời sống số 21-2024

Số 21 (4335) Thứ Năm (23/5/2024) 9 SỨC KHỎE MỚI BÍ QUYẾT KHỎE ĐẸP QUÉT QRCODE ĐỌC CHI TIẾT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP KYÂ TÑCH CAÃI THIÏÅN CHIÏÌU CAO CUÃA NGÛÚÂI NHÊÅT: Baâi hoåc quyá cho meå Viïåt vHoåc theo chïë àöå vêån àöång cuãa ngûúâi Nhêåt, meå Viïåt coá thïí àùng kyá cho con tham gia caác lúáp hoåc boáng röí, lúáp hoåc búi… àïí kñch thñch cú, xûúng phaát triïín. “Cuäng laâ möåt lêìn söëng! Cuöåc àúâi êëy, coá bao lêu maâ hûäng húâ! Söëng laâ cho àêu nhêån chó riïng mònh” laâ möåt quan niïåm söëng àaåo àûác maâ ngûúâi lûúng y Phaåm Ngoåc Khaánh lûåa choån cho baãn thên. Hún 30 nùm qua bùçng têëm loâng y àûác, niïìm àam mï nghiïn cûáu chuyïn sêu caác loaåi bïånh maän tñnh nhû: Daå daây, Vö sinh... àùåc biïåt Suy giaän tônh maåch, thoaát võ àôa àïåm àaä àem àïën nguöìn vui, niïìm haånh phuác lúán lao cho rêët nhiïìu bïånh nhên trïn toaân quöëc. Chuáng töi àaä coá cuöåc troâ chuyïån ngùæn vúái Lûúng y Phaåm Ngoåc Khaánh àïí hiïíu hún vïì ngûúâi thêìy àaåo àûác àûúåc mïånh danh laâ “thêìn y cuãa ngûúâi bïånh” maâ thêìy vêîn khiïm nhûúâng, giaãn dõ möåt caách tinh tïë vaâ àaáng khêm phuåc khi luön nghô àïën ngûúâi bïånh. Phoáng viïn: Tûâ xûa àïën nay thêìy thuöëc laâ möåt nghïì cao quyá àûúåc xaä höåi troång voång, tön kñnh. Vúái tû caách laâ ngûúâi thêìy thuöëc laåi laâ möåt doanh nhên öng coá suy nghô gò trong böëi caãnh höåi nhêåp nhû hiïån nay? Lûúng y Phaåm Ngoåc Khaánh: Bùçng kinh nghiïåm, tri thûác, àöi baân tay taâi hoa nhûäng lûúng y, baác syä goåi chung laâ thêìy thuöëc coá traách nhiïåm cûáu chûäa cho nhûäng ngûúâi bïånh. Doanh nhên laâ xêy dûång caác doanh nghiïåp, vêån haânh, phaát triïín chuáng àïí laâm ra haâng hoáa, dõch vuå cho xaä höåi, giaãi quyïët cöng ùn viïåc laâm cho ngûúâi dên. Doanh nhên phaãi laâm ra lúåi nhuêån vaâ biïët àoáng goáp cho xaä höåi. Vûâa laâ möåt lûúng y, möåt doanh nhên viïåc kïët húåp àûúåc 2 yïëu töë trïn vö cuâng cêìn thiïët. Bùçng baâi thuöëc gia truyïìn cöång vúái quaá trònh nghiïn cûáu cuãa mònh töi àaä baâo chïë ra nhûäng baâi thuöëc àùåc trõ caác bïånh maän tñnh vûâa giuáp ngûúâi bïånh tòm laåi niïìm vui, sûác söëng vûâa taåo cöng ùn viïåc laâm cho nhên cöng lao àöång goáp phêìn phaát triïín àêët nûúác. Noái vêåy, baãn thên nhûäng ngûúâi nhû chuáng töi, caã möåt àúâi söëng, nghiïn cûáu laâm viïåc vò caái Têm, caái Àûác, cuãa ngûúâi thêìy thuöëc, chûä Tñn cuãa chuã doanh nghiïåp. Trong böëi caãnh höåi nhêåp sêu röång viïåc phaát huy nhûäng thïë maånh, giaá trõ baãn thên vò möåt cöång àöìng khoãe maånh khöng bïånh têåt laâ àiïìu töi hûúáng túái vaâ phaát triïín hún nûäa. Phoáng Viïn: Vêåy möåt ngûúâi àaãm nhiïåm 2 troång traách quan troång khaác nhau nhû vêåy coá khoá khùn hay àöëi lêåp gò khöng thûa öng? Lûúng y Phaåm Ngoåc Khaánh: Àöëi vúái töi khöng coá gò laâ khöng thïí. Caác cuå ta tûâng coá cêu “Khöng coá viïåc gò khoá chó súå loâng khöng bïìn” “Àûúâng ài khoá khöng khoá vò ngùn söng caách nuái, khoá vò loâng ngûúâi ngaåi nuái e söng”. Xuêët phaát laâ ngûúâi thêìy thuöëc, töi khaám chûäa bïånh, böëc thuöëc cho nhûäng bïånh nhên bùçng àuáng caái Têm, Àûác, niïìm àam mï cöëng hiïën cuãa mònh. Trong quaá trònh khaám chûäa bïånh, àiïìu trõ taåi phoâng khaám vaâ cho vïì nhaâ ngûúâi bïånh rêët khoá khùn vaâ töën cöng trong viïåc sao, sùæc thuöëc laá töi naãy ra y àõnh baâo chïë thaânh nhûäng viïn hoaân taán, baâo chïë thaânh thûåc phêím chûác nùng àïí àaãm baão yïëu töë vi lûúång, vïå sinh an toaân thûåc phêím trong saãn phêím. Saãn phêím baão vïå sûác khoãe Têm thöëng Phûúác An Àûúâng vaâ Tônh Maåch Phûúác An Àûúâng àûúåc chiïët xuêët tûâ cêy thuöëc Nam göìm nhiïìu võ thuöëc àïí àiïìu trõ höî trúå àaåu thùæt ngûåc, khoá thúã, thiïëu maáu cú tim, heåp maåch vaânh. Tônh maåch An Àûúâng höî trúå suy giaän tônh maåch huyïët khöëi giuáp lûu thöng khñ huyïët. Vúái mong muöë gûúâi bïånh khùæp núái àûúåc sûã duång baâi thuöëc gia truyïìn hûäu hiïåu vúái bïånh laåi goån nheå nïn töi àaä quyïët têm nghiïn cûáu thaânh cöng ra nhûäng saãn phêím hiïån nay. Nïn laâ doanh nhên hay lûúng y ai goåi thïë naâo töi cuäng àïìu trên troång vaâ luön tûå nhuã vúái loâng: Haäy cûá cho ài khi àúâi coân cho pheáp “Haäy lêëp àêìy khoaãng tröëng, laâm tröëng nhiïìu khoaãng àêìy vaâ gaäi àuáng chöî ngûáa” thò moåi viïåc chuáng ta àïìu coá thïí giaãi quyïët töët àeåp, veån toaân Phoáng viïn: Àûúåc biïët rêët nhiïìu bïånh nhên úã khùæp núi àaä àûúåc thêìy chûäa khoãi bïnh suy giaän tñnh maåch Thêìy coá thïí noái qua vïì cùn bïånh naây vaâ dûå àõnh cuãa thêìy vúái Phoâng khaám Phûúác An Àûúâng trong thúâi gian túái? Lûúng Y phaåm Ngoåc Khaánh: Giaän tônh maåch laâ do tònh traång suy van tônh maåch vaâ ûá trïå tuêìn hoaân tônh maåch cuâng vúái hiïån tûúång viïm cuãa thaânh tônh maåch tûác laâ viïåc dêîn maáu vïì tim khöng coân hiïåu quaã nûäa, gêy ûá àoång maáu úã phêìn thêëp cuãa chên vaâ lan lïn dêìn. Nhûäng ngûúâi coá nguy cú cao mùæc laâ: phuå nûä trong àöå tuöíi 35 - 50, laâm cöng viïåc àûáng lêu, ngöìi nhiïìu vaâ àang coá triïåu chûáng súám nhû àau, sûng, nùång chên vïì chiïìu. Múái àêìu, ngûúâi bïånh coá thïí thêëy nhûäng hònh maång nhïån maâu àoã hoùåc maâu xanh úã bùæp chên. Khi bïånh nùång hún, maáu bõ ûá trïå úã chên khiïën ngûúâi bïånh coá caãm giaác khoá chõu úã chên: cùng tûác úã bùæp chên, moãi chên... vaâ coá caác biïíu hiïån cuãa höåi chûáng chên khöng nghó. Giai àoaån cuöëi cuâng coá thïí diïîn tiïën àïën tònh traång giaän to toaân böå hïå tônh maåch, caác tônh giaän rêët lúán, ûá trïå tuêìn hoaân vaâ röëi loaån dinh dûúäng cuãa da chên phña dûúái gêy viïm loeát, nhiïîm truâng. Nhûäng triïåu chûáng ban àêìu thûúâng thoaãng, rêët nhiïìu trûúâng húåp tòm àïën phoâng khaám Phûúác An àûúâng khi bïnh àaä nùång. Tñnh àïën thúâi àiïím naây chuáng töi àaä chûäa thaânh cöng cho nhiïìu ca bïånh nùång troã laåi hoaåt àöång bònh thûúâng nhúâ baâi thuöëc àiïìu trõ suy giaän tônh maåch gia truyïìn cöng vúái 30 nùm kinh nghiïåm nghiïn cûáu chuyïn sêu cuãa töi. Nhûäng ngûúâi múái coá thïí 3 thaáng laâ khoãi, ngûúâi bïån nùång coá khi haâng nùm trúâi, nhiïìu bïånh nhên coân úã ai phoâng khaám àïí tiïån cho quaá trònh àiïìu trõ vaâ uöëng thuöëc. Àöëi vúái töi, khöng niïìm vui lúán lao naâo bùçng viïåc töi cûáu chûäa cho ngûúâi bïånh khoãi. PV LÛÚNG Y PHAÅM NGOÅC KHAÁNH: Ngûúiâ xua tan nöiî àau cho bïnå h nhên manå tñnh vCaác baâ meå cuäng nïn thûúâng xuyïn cho con chúi vaâ vêån àöång ngoaâi trúâi àïí treã àûúåc naåp vitamin D möåt caách tûå nhiïn. Söë 24 (4104) Thûá Tû(24/2/2021) ÀÚÂI SÖËNG 20 Àûúâng dêy noáng: 0327.216.216 Email: toasoan@gmail.com Mong muöën goáp möåt phêìn cöng sûác vaâo cöng cuöåc xua tan nöîi àau bïånh têåt cho bïånh nhên. Bïånh nhên muöën tòm hiïåu bïånh kyä hún vaâ àûúåc tû vêën coá thïí liïn hïå Lûúng y Phaåm Ngoåc Khaánh. Phoâng khaám YHCT Phûúác An Àûúâng, ÀT: 0903982619 ÀC: 799 Phaåm Vùn Baåch, P12, Q.Goâ Vêëp, TP HCM Website: www.yhocphuocanduong.com Peel da an toàn bằng AHA Mỹ phẩm sáng da AHA “Alpha hydroxy acid” được chị em sử dụng để dưỡng da, chữa sừng hóa, mụn nh t... nhưng cần ch n đúng loại để tránh tiền mất, tật mang. AHA bao gồm nhiều loại acid như: Acid glycolic (có trong dấm, cây mía); acid lactic (có trong sữa chua); acid malic, citric, tartaric (có trong trái cây tươi). Những kem trong thành phần có chứa AHA (thường là malic, citric, tartaric) gọi là mỹ phẩm sáng da AHA. Dùng kem AHA thực chất là phương pháp tẩy da chết hoa học bằng acid hữu cơ. Mỹ phẩm có nồng độ AHA thấp khoảng 3% thì pH >3 (mức acid không quá cao), chỉ tẩy tế bào chết ở tầng sừng. Ngay với nồng độ này mà thời gian lột lâu thì AHA cũng ngấm sâu vào tầng bì gây tẩy màu, gây bỏng. Sản phẩm có nồng độ AHA cao khoảng 4 -7% thì pH < 2,8 (môi trường acid khá cao) khiến da bị lột thành lớp mỏng. Dùng đúng để tránh hỏng da Nếu chỉ cần lột da mặt nhẹ: Chọn sản phẩm có nồng độ AHA thấp (khoảng 3%, pH >3). Mỗi lần dùng không quá 10 phút. Với nồng độ AHA và thời gian dùng này, chỉ lột lớp sừng (tế bào chết), an toàn. Hiệu quả không hơn gì đắp mặt nạ bằng trái cây. Nếu cần lột da sâu, ở vùng khác: Chọn loại có nồng độ AHA cao (khoảng 4-7%, pH <2,8, có khi pH <2). Mỗi lần dùng không quá 10 phút. Với nồng độ AHA và thời gian dùng này, có thể lấy đi các tế bào biểu bì (tế bào còn sống) thành từng lớp mỏng, làm lộ ra lớp tế bào mới (da non). Nếu cần chữa chứng sừng hóa, mụn cóc: Muốn chữa sừng hóa bã nhờn (seborrheiic keratin), sừng hóa do bức xạ (actinic keratosis), mụn cóc (do virus Papova) thì dùng loại có nồng độ AHA cao hơn hay dùng dung dịch acid trichloracetic nồng độ cao. Người dùng nên tham khảo ý kiến bác sĩ, chuyên gia da liễu, thực hành bởi các kỹ thuật viên thạo nghề, không tự ý dùng ở nhà. Nếu cần làm mặt nạ: Làm mặt nạ bằng trái cây (bí xanh, dứa, đu đủ xanh) hay lá (lá lô hội). Đu đủ xanh có chứa papain, dứa chứa bromelain thủy phân protein làm sạch da. Phải làm sạch, giã nhuyễn, tránh nhiễm khuẩn, xây xát da. Lưu ý khi peel da bằng AHA Da cần có một lớp sừng bảo vệ vừa đủ. Nếu không dùng AHA mà không đắp mặt nạ, lớp tế bào chết cũng bong ra tự nhiên nhưng chậm và lớp sừng sẽ chồng lên nhau làm da tối màu. Nếu đắp mặt nạ hoặc dùng AHA quá nhiều, lớp sừng bảo vệ mất hết, da sẽ bị sạm. Cả hai cách đều không có lợi. Mỗi tuần chỉ nên Dùng AHA hay đắp mặt nạ làm cho da mặt sáng ra, đẹp hơn nhưng thực chất chỉ có tính trang điểm tạm thời, không nên tin và kỳ vọng theo quảng cáo, lưu ý dùng đúng cách mới hiệu quả và an toàn. Vì nếu dùng không đúng, bôi kem trắng da sẽ làm bít tuyến tiết bã nhờn, làm tăng mụn chứ không giảm mụn. Bôi kem mà không kiêng nắng, da sẽ sạm thêm chứ không đẹp ra. Dùng AHA th c ch t là dùng acid h u cơ để tẩy da ch t - Ảnh minh hoạ dùng kem AHA hay đắp mặt nạ 1 – 2 lần. Nếu dùng kem có nồng độ AHA cao, thời gian giữa hai lần lột phải dài hơn. Nếu cứ lột da liên tiếp, da không đủ thời gian sinh ra lớp tế bào bảo vệ lớp da non nên dễ bị tổn thương và sạm hơn. Sau khi dùng AHA phải dùng kem chống nắng đầy đủ. Ngoài ra cần kiêng nắng (hạn chế ra nắng, đặc biệt vào giờ cao điểm). Nếu cần ra nắng, che mặt hay đội mũ rộng vành, đeo găng tay, mặc áo quần dài để vùng da sử dụng AHA không tiếp xúc với tia tử ngoại. Sau khi dùng AHA, phải dùng “nước làm se lỗ chân lông”, vỗ nhẹ khắp mặt da, hay đắp mặt nạ estrogen, đơn giản và rẻ tiền hơn là dùng nước mát rửa mặt. Độ lạnh vừa phải của nước mát sẽ làm se lỗ chân lông. TS.BS PHẠM ĐĂNG BẢNG GIÁM ĐỐC CHUYÊN MÔN TẠI TTCLINIC C n chọn đ ng loại m phẩm sáng da AHA để tránh ti n m t, tật mang. Ảnh minh hoạ.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==