Khoa học và Đời sống số 14-2024

Số 14 (4328) Thứ Năm (4/4/2024) 21 ừ tháng 12/2014 đến nay, Công ty Cô phân Xây dựng Bắc Ninh trúng 144 gói thâu giá trị từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Giám đốc công ty này đã lên tiếng trước nghi vấn là “sân sau” của lãnh đạo Ban Quản lý dự án. DOANH NGHIỆP - HỘI NHẬP MANH HƯNG Công ty Cô phân Xây dựng Bắc Ninh có địa chỉ tại Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tinh Bắc Ninh, được thành lập năm 2010, do ông Nguyễn Huy Tựu là người đại diện pháp luật. Công ty này trươc đây la doanh nghiêp Nha nươc, cô phân hoa tư năm 2005. Liên tiếp trúng thầu có bất thường? Theo thông tin trên Hê thông mang đâu thâu quôc gia, từ tháng 12/2014 đến nay, Công ty Xây dựng Bắc Ninh tham gia 154 gói thầu, trong đó trúng 144 gói, trượt 8 gói, 1 chưa có kết quả, 0 gói bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu là 3.850.660.624.636 đồng. Trong đó, 51.835.004.000 đồng là các gói chỉ định thầu. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 1.259.297.787.000 đồng. Tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 2.591.362.837.636 đồng). Cũng theo thống kê trên Hê thông mang đâu thâu quôc gia, từ năm 2023 đến nay, công ty này chủ yếu tham gia đâu thâu “một mình một ngựa”, nếu với vai trò liên danh thì cũng duy nhất 1 liên danh tham gia và trúng. Công ty Cô phân Xây dựng Bắc Ninh chu yêu dự thầu và trúng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Gân nhât, công ty đươc ông Ngô Đăng Binh - Trương phong Kinh tê thi xa Quê Vo (tinh Băc Ninh) ky phê duyêt kêt qua lưa chon nha thâu cho goi thâu sô 1: Chi phi phân xây dưng công trinh: Đắp mở rộng mặt cắt, rải cấp phối đá dăm mặt đê từ K7+500 ÷ K8+700 đê ba xã địa phận xã Phù Lãng - Châu Phong và đắp cơ đê phía đồng chống sủi đùn kè Phúc Lộc từ K10+00 ÷ K10+600 địa phận xã Châu Phong (Quyêt đinh sô 40/QĐPKT, ngay 05/03/2024). Goi thâu đươc phê duyêt cuôi thang 12/2023, chao mơi công khai vơi tông mưc đâu tư hơn 8,9 ty đông. Duy nhât Công ty Cô phân Xây dưng Băc Ninh nôp hô sơ dư va trung vơi gia gân 7,1 ty đông. Thơi gian thưc hiên hơp đông 168 ngay. Ngoai ra, tai Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp, thuộc dự án “Xây dựng hệ thống chiếu sáng xã Đức Long, thi xa Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh”, có tổng mức đầu tư 11.414.626.000 đồng, Công ty Cô phân Xây dưng Băc Ninh cung la nha thâu “ăm” tron goi. Cu thê, ngày 17/1/2024, tại Quyết định số 20/QĐ-BQLCDAXD, Ban Quản lý các dự án xây dựng thị xã Quế Võ phê duyệt Công ty Cô phân Xây dựng Bắc Ninh trúng thầu với giá 9.132.368.000 đồng (giá gói thầu: 9.718.405.896 đồng), thời gian thực hiện 82 ngày, ký hợp đồng ngày 18/1/2024. Trươc đo, năm 2023, Công ty Cô phân Xây dưng Băc Ninh trung nhiều gói thầu khác như: Gói số BS14; gói thầu số 04; gói thầu số 05; gói thầu số Bắc Ninh - thừa nhận: “Ngày xưa, bác Lương (tức ông Nguyễn Văn Lương - PV) ở bên này. Sau đó, bác chuyển lên Ban (tưc Ban Quản lý dự án) thì cổ phần đều đã bán hết cho tất cả anh em... Ông nào đủ điều kiện, năng lực thì đấu thâu chứ không phải đâu ơ mỗi Ban ông Lương” - Giám đốc Tựu nói. Từ đó, ông Tựu phủ nhận cao buôc công ty là “sân sau” của cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án. Về việc Công ty Cô phân Xây dựng Bắc Ninh “một mình một ngựa” liên tiếp trúng nhiều gói thầu ơ Băc Ninh, ông Nguyễn Huy Tựu khăng đinh, công ty tham gia đấu thầu đêu công khai trên mạng, theo đúng quy định... “Một số chủ đầu tư khác, thấy gói nào phù hợp chúng tôi vẫn đấu. Trúng được gói nào, chúng tôi làm”, ông Tựu nói. Trong khi đó, ông Ngô Đăng Binh - Trương Phong Kinh tê UBND thi xa Quê Vo (chu đâu tư) - cho rằng: “Chúng tôi đăng thầu, đấu thầu rộng rãi qua mạng, công khai. Duy nhất Công ty Xây dựng Bắc Ninh nôp hô sơ tham dự goi thầu và trung thầu...”. 12; gói thầu số 06; gói thâu số 3… với tổng mức đầu tư đến hàng nghìn tỷ đồng. Theo tai liêu cua PV, Công ty Cô phân Xây dựng Bắc Ninh trung thâu ơ Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Thuận Thành 9/11 gói, tổng giá trị hơn 180 tỷ đồng; Ban Quan ly dư an đâu tư xây dưng cac công trinh Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh trúng 10/11 gói, tổng giá trị gần 404 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống trúng 10/10 gói, tổng giá trị hơn 143 tỷ đồng; Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh trúng 10/10 gói, tổng giá trị gần 211 tỷ đồng; UBND xã Dũng Liệt trúng 9/9 gói, tổng giá trị hơn 69 tỷ đồng; Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài trúng 6/7 gói, tổng giá trị hơn 271 tỷ đồng; Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh trúng 6/6 gói, tổng giá trị hơn 276 tỷ đồng; “Môt minh môt ngự a” trung nhiều gói thâu T CÔNG TY XÂY DỰNG BẮC NINH: Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh trúng 6/6 gói, tổng giá trị gần 56 tỷ đồng... Công ty nay còn trúng thầu cua Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống (5/5 gói); Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình (4/4 gói), ngoài ra còn UBND xã Việt Hùng, phường Tân Hồng, phường Tam Sơn, Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, Chi cục Quản lý thị trường Bắc Ninh... Giám đốc công ty nói gì về nghi vấn “sân sau” lãnh đạo? Sở dĩ, dư luận nghi vấn Công ty Cô phân Xây dựng Bắc Ninh là “sân sau” lãnh đạo bởi ông Nguyễn Văn Lương - nguyên Giam đôc Ban Quan ly dư an Đâu tư Xây dưng Cac công trinh Nông nghiêp va Phat triên nông thôn (gọi tắt là Ban Quản lý dự án, thuôc Sơ Nông nghiêp va Phat triên nông thôn tinh Băc Ninh) giai đoạn trươc năm 2018, tưng la lanh đao, gop cô phân lơn tai Công ty Cô phân Xây dựng Bắc Ninh. Từ năm 2018 đên năm 2023, ông Nguyễn Văn Lương làm Giam đôc Ban Quan ly dư an, Công ty Cô phân Xây dựng Bắc Ninh trúng nhiều gói thầu tai Ban Quan ly dư an va trên đia ban tinh Băc Ninh. Trao đôi vơi PV Bao Tri thưc va Cuôc sông ngày 13/3/2024, ông Nguyễn Huy Tựu - Giám đốc Công ty Xây dựng LUẬT SƯ: CÂN XEM XÉT LAI CAC GÓ I THÂU Trả lời về việc nghi ngờ có dấu hiệu bất thường khi Công ty Cô phân Xây dựng Bắc Ninh liên tiếp trúng nhiều gói thầu, luật sư Hoàng Tùng - Trương Văn phong Luât sư Trung Hoa (Đoàn Luật sư Hà Nội) - cho răng, sự việc gây xôn xao dư luận, cơ quan chưc năng cân xem xet, thanh tra công tac đâu thâu cua doanh nghiêp nay ơ Băc Ninh. Mục đích là bảo đảm tinh cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Bơi le, khi lựa chọn nhà thầu, ngoài tiêu chí về giá, còn có tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật, chất lượng phù hợp với yêu cầu của gói thầu. Ông Tung nhân manh, khi đánh giá hồ sơ năng lực của nhà thầu, phải xem xét kỹ trường hợp gói đấu thầu rộng rãi thông thường. Nhưng goi thâu co it nha thâu nôp hô sơ dư thâu, ty lệ tiết kiệm thâp (chỉ dưới 1%, hoặc có trường hợp chỉ 0%), cần kiểm tra, xem xét lại một cách kỹ lưỡng. Tư đo, xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đấu thầu giưa cac đơn vi liên quan hay không. Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Ninh, có trụ sở tai Km số 2 đường Trần Hưng Đạo, TP.Bắc Ninh, tinh Băc Ninh. Quyêt đinh phê duyêt kêt qua lưa chon Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Ninh trung thâu gân 7,1 ty đông cua Trương phong Kinh tê thi xa Quê Vo. Công ty Cô phân Xây dựng Bắc Ninh cung la nha thâu trung goi thâu tai Ban Quan ly cac dư an xây dưng thi xa Quê Vo.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==