Khoa học và Đời sống số 21-2023

Số 21 (4283) Thứ Năm (25/5/2023) 10 CÔNG NGHỆ SỐ Tông Bí thư Nguy n Phú Trọng khăng đinh như vây t i l kỷ ni m 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ng trí thức và 40 năm Ngày thành lập Liên hi p các Hội Khoa học và Kỹ thuật Vi t Nam (Liên hi p Hội Vi t Nam), đươc tô chưc sang 24/3. Tổng Bí thư Nguyn Phú Trọng tin tưởng, trải qua 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Liên Hi p hội Vi t Nam sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhi m vụ được Đảng, Nhà nước giao, đóng góp nhiều hơn n a với chất lượng và hi u quả cao hơn n a cho công cuộc xây dựng và bảo v , phát triển đất nước; tăng cường kh i đ i đoàn kết toàn dân tộc, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hin thắng lợi mọi chủ trương, đường l i của Đảng, xứng đáng với niềm tự hào và sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Sứ mệnh tiên phong c a trí thức Qua 40 hình thành và phát triển, Liên hip Hội Vit Nam không ngừng phát huy vai trò của đội ng trí thức KH&CN trong tham gia xây dựng, củng c phát triển tổ chức của Liên hip Hội Vi t Nam thành tổ chức chính trị - xã hội v ng m nh, hoàn thành t t các nhi m vụ được giao, góp phần phát triển bền v ng xã hội, to dựng được môi trường t t để đoàn kết đội ng trí thức KH&CN, thực hi n và tham mưu cho Đảng, Nhà nước nh ng vấn đề quan trọng về đường l i, chủ trương chính sách, xây dựng, phát triển đất nước và bảo v Tổ qu c. Theo chỉ đ o của Bộ Chính trị, Liên hip Hội Vit Nam đã chủ động đề xuất, tham mưu cho lãnh đ o Đảng và Nhà nước nhiều vấn đề lớn về KH&CN, giáo dục và đào t o, chính sách đ i với trí thức; đề xuất, cử đ i di n làm thành viên của một s Ban chỉ đ o, Hội đồng tư vấn, Ủy ban qu c gia để tham gia thực hin một s nhim vụ quan trọng theo sự phân công của Đảng, Qu c hội và Chính phủ. Liên hiệ p Hôi Việ t Nam k kết nhiều th a thuận hợp tác với các bộ, ban, ngành, địa phương; coi trọng vi c ph i hợp công tác với cơ quan của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương để thực hi n những nhi m vụ củng c , phát triển tổ chức, tư vấn, phản bi n và giám định xã hội, nghiên cứu và ứng dụng thành tựu KH&CN vào sản xuất và đời s ng, truyền thông và phổ biến kiến thức... Ho t động tư vấn, phản bi n và giám định xã hội là thế m nh đặc bi t của đội ng trí thức ho t động trong h th ng Liên hi p Hội Vi t Nam. Nh ng năm qua, Liên hi p Hội Vi t Nam không ngừng nỗ lực t o môi trường để trí thức tham gia tư vấn, phản bin cac vấn đề quan trọng liên quan đường li, chủ trương, chính sách phát triển đất nước theo Quyết định s 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng. Bên c nh đó, Liên hi p Hội Vi t Nam và các hội thành viên thường xuyên tổ chức đóng góp kiến có chất lượng vào nhiều dự thảo văn kin của Đảng, dự án luật quan trọng của Nhà nước, hàng trăm chương trình, dự án, quy hoch kinh tế xã hội của qu c gia, ngành, địa phương, đặc bi t là vấn đề nóng được xã hội quan tâm. Đáng chú , Liên hip Hội Vit Nam tham gia tích cực nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công ngh ; tham gia bảo v môi trường, năng lượng s ch, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn và khai thác tài nguyên nước, tài nguyên biển, bảo tồn đa d ng sinh học. Đặc bi t, tổ chức các ho t động tôn vinh trí thức, khuyến khích và thúc đẩy phong trào sáng t o KH&CN Vi t Nam, c ng như tích cực tham gia ngo i giao nhân dân và hợp tác qu c tế. Nắm cơ hội, tạo đột ph Liên hip Hội Vit Nam xác định cần phải thay đôi tư duy phat triên, cach nhin đôt pha. Trước hết, đôi mới tư duy và phương thức quản l phải dựa trên nền tảng công ngh cao, có h th ng tri thức, l luận mới và tinh thần sáng t o. Đó là tư duy tích hợp, liên ngành, gắn với sản phẩm thông minh, trí tu nhân t o, Internet kết n i v n vật... Đo là sự tích hợp, hội tụ của công ngh và sự tương tác của chúng trên các lĩnh vực vật l , s hóa và sinh học; đẩy m nh nghiên cứu khoa học, đào t o, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài. Cần sớm th ng nhất nhận thức đúng về thời cơ và thách thức đ i với đất nước khi thế giới đang chuyển m nh sang thời đ i cach mạng công nghiệp lân thư tư. Cân hình thành các chính sách KH&CN, cng như GD&ĐT phù hợp xu hướng mơi. Nắm bắt cơ hội t t về hợp tác qu c tế và thị trường để tiếp cận và tiếp nhận các công ngh cao, hi n đ i từ nước ngoài như về thị trường, niềm tin và tình cảm mà b n bè qu c tế đang dành cho chúng ta, cơ hội nhờ “lợi thế người đi sau”, cơ hôi Vi t Nam có đội ng lao động tr đông đảo, ham học h i, tiếp thu nhanh công ngh mới, có khát vọng với một Vit Nam thịnh vượng... Từ đây, Liên hi p Hội Vi t Nam chắc chắn sẽ là h t nhân tập hợp, gi vai trò nòng c t đoàn kết và vận động trí thức KH&CN, phát huy t t vai trò của đội ng trí thức KH&CN; hướng tới lực lượng trí thức trong doanh nghi p và trí thức người Vi t Nam ở nước ngoài để có sáng kiến, sáng t o và thiết thực trong tư vấn, phản bi n, giám định xã hội; đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước nh ng vấn đề quan trọng về đường l i, chủ trương, chính sách phát triển và bảo đảm qu c phòng, an ninh đất nước. Phát huy vai trò thành viên của Mặt trận Tổ qu c Vi t Nam, Liên hiệp Hôi Vi t Nam chu trong công tac tâp hơp, đoan kêt đôi ngũ tri thưc KH&CN; tích cực hưởng ứng, chỉ đ o các hội thành viên, các tổ chức KH&CN trực thuộc và đội ng trí thức KH&CN trong và ngoài nước tham gia những cuộc vận động, phong trào thi đua do Chính phủ và Mặt trận Tổ qu c phát động; tăng cương khối đại đoan kêt toan dân tôc. Liên hiệp Hôi Việt Nam cũng lựa chọn và tiến cử nhữ ng trí thức KH&CN, nhà khoa học có uy tín tham gia ứng cử đi biểu Qu c hội và đ i biểu hội đồng nhân dân các cấp để phát huy vai trò tài năng và bản lĩnh của đội ng trí thức, là người đ i biểu của Nhân dân, đóng góp kiến và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. PHẠM HỮU DUỆ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP Đội ngũ trí thức là lực lượng quan tr ng thúc đẩy sự ph t triển c a xã hội Trí th c vừa l một bộ phận c a nguồn nhân l c, vừa l nguồn l c khoa học, kỹ thuật, tr c tiếp tham gia v o việc nâng cao dân trí, đ o tạo nhân t i cho đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963-18/5/2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983-26/3/2023) Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân VUSTA.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==